لیست اخبار صفحه :1
سامانه خدمات شهروندی

سامانه خدمات شهروندی

ز مهم ترین قابلیت های سامانه می توان به ثبت درخواست "نقل و انتقال" بصورت الکترونیک در دفاتر اسناد رسمی بدون مراجعه شهروند به شهرداری اشاره نمود که در این فرآیند شهروند با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی درخواست نقل و انتقال خود را توسط کارشناسان دفاتر ثبت نموده و این درخواست بصورت الکترونیک پس از ثبت به کارتابل کارشناسان شهرداری ارسال می گردد لازم به توضیح است که در این فرآیند دیگر نیازی به حضور مالک جهت ارسال نامه نقل و انتقال به شهرداری نمی باشد و شهروند توسط کارتابل شهروندی خویش و پیامک های ارسال شده از شهرداری به تلفن همراهش می تواند در مراحل کاری با شهرداری در ارتباط باشد.